מדיניות פרטיות

מועד עדכון אחרון:  13 ביולי 2023

מדיניות פרטיות זו מתארת את נהלי הפרטיות של SolarEdge Technologies Inc ושל חברות הבת והחברות הקשורות לנו (יחד, להלן: "", "אנו", "אנחנו" או "שלנו") למשתמשי אתרי ואפליקציות SolarEdge, לרבות משתמשים ב-SolarEdge Monitoring Platform (יחד, להלן: "האתר" ו-"האפליקציה").

מחויבותה של SolarEdge לפרטיות

SolarEdge מכבדת את זכותך לפרטיות. יכולתך לקבל החלטות מודעות בנוגעי לשימושים במידע שלך חשובה לנו. תנאי הצהרת פרטיות זו יחולו על מידע שנאסף ממך, אלא אם מפורטים תנאים אחרים במסגרת הצעה מיוחדת או בטופס או הסכם אחר שנמסור לך. מדיניות פרטיות זו לא נועדה ליצור ואינה יוצרת כל זכות חוזית או זכות משפטית אחרת בכל או מטעם כל צד.

מדיניות פרטיות זו מתארת את נהלינו בנוגע לאיסוף, שימוש, החזקה, הגנה, גילוי ועיבוד כללי של מידע הנוגע לאנשים מזוהים או בלתי מזוהים אשר:

 • מבקרים באתרינו (להלן: "מבקרים"), הנמצאים בכתובת  www.solaredge.com או בכל אתר אינטרנט או דף אינטרנט שבשליטתנו (להלן: "אתרים").
 • הרשומים בפלטפורמת הניטור שלנו - כמתקין או כבעל מערכת - לצורך שימוש בחשבונות SolarEdge הקשורים למוצרי ו/או שירותי SolarEdge (להלן: "לקוחות").
 • הבאים עמנו בנוגע בנוגע למוצרינו ו/או שירותינו באמצעות ערוצי מכירות ושיווק שונים, כגון כנסים, קישורי "צור קשר" ודוא''ל, אפליקציית SolareEdge או פעילות עסקית אחרת (להלן: "לקוחות פוטנציאליים").

(מבקרים, לקוחות ו-לקוחות פוטנציאליים - להלן: "אתה" או "שלך")

כמו כן, מדיניות פרטיות זו מתארת את זכויותיך בנוגע לקביעת האופן שבו נשתמש במידע האישי שלך.

במידה שתקנת הגנת המידע הכללית (להלן: "GDPR") חלה על פעילות העיבוד מצדנו, סולראדג' טכנולוגיות בע''מ הנה בעל המאגר.

תוכן העניינים:

 • המידע האישי הנאסף על ידינו וכיצד אנו מעבדים אותו
  • מהו מידע אישי?
  • איסוף מידע אישי
  • שיתוף מידע אישי
  • העברת מידע בינלאומית
  • החזקת מידע
 • זכויותיך
 • ילדים וקטינים
 • DPO
 • הגנת מידע
 • כיצד ליצור עמנו קשר
 • שינויים במדיניות פרטיות זו

מידע אישי ואופן עיבודו

מהו מידע אישי?

מידע אישי הנו מידע המזהה, נוגע ל-, מתאר, ניתן לקשרו באופן סביר עם-, במישרין או בעקיפין, יחיד, כגון, מבלי לגרוע מכלליות האמור, שם מתקין או שם בעל מערכת, כתובת, מספר טלפון כתובת דוא''ל או מספר כרטיס אשראי.

איסוף ועיבוד מידע אישי:

אנו נעבד כל מידע אישי שמסרת לנו או שאספנו באופן חוקי.

האמור עשוי לכלול פרטי קשר או מידע דפדפן:

פרטי קשר: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא''ל, מספר טלפון, תוכן הודעה ששלחת וכל מידע אישי אחר שמסרת במהלך התקשרותך עמנו.

אנו נעבד מידע אישי כאמור, אם תשלח כל שאלה, תבקש מידע או תשלח לנו תכתובות מכל סוג.  יש לעבד מידע אישי זה על מנת לאפשר לנו להגיב לשאלותיך או בקשותיך.  מתן כל מידע אישי נוסף ייחשב אופציונלי.

מידע פרופיל: שם המשתמש והסיסמה שלך, שבאפשרותך להגדיר על מנת ליצור חשבון מקוון אצלנו, שם החשבון שלך, מספר החשבון, מספר מזהה מערכת SolarEdge, תמונות, תחומי עניין והעדפות.

מידע רישום: מידע שעשוי להיות קשור לשירות, חשבון או אירוע אליו נרשמת.

משוב או תכתובות: מידע הנמסר על ידך במסגרת פניה אלינו עם שאלות, משוב או תכתובת מקוונת אחרת עמנו.

מידע דמוגרפי: רחוב מגוריך, עיר, מדינה, ארץ מגורים ומיקוד.

מידע אנרגטי: מידע אודות תפוקת החשמל שלך, חשבון חשמל, הסכם התקנה סולרית, צריכת חשמל, הגדרות סוללה והיסטוריית שימוש, מידע אחר אודות צריכת או ייצור חשמל או מידע אחר בנוגע לכל משאבי חשמל שלך.

מידע אתר: מידע בנוגע להתקנה הסולרית שלך, לרבות סוג הגג, גודל הבית, הגדרות תצורת המכשיר, שימוש במכשירים, הגדרות תצורת מערכת, פרטי מפסק חשמל ולוח חשמל, מידע אודות היתרים ותמונות.

מידע עסקאות: מידע אודות כתובת החיוב שלך, תשלומים לך וממך, מספר לקוח ופרטים אחרים של מוצרים או שירותים שרכשת מאיתנו.

מידע שימוש: מידע אודות אופן השימוש בשירות ויצירת קשר עמנו, לרבות מידע הקשור לכל מזהה מד (תוצרת, מודל ומספר סידורי) או מידע מונה חשמל מצטבר (כגון ערכי ספירה מצטברים נכון לסוף החודש), מידע פלט, יעילות ומשתנים טכניים אחרים, תכנים שהנך מעלה לאתרי האינטרנט או שולח לנו באופן אחר, ומידע שהנך מוסר במסגרת השימוש בכל מאפיין אינטראקטיבי בשירות.

מידע שיווקי: העדפותיך בנוגע לקבלת תכתובות אודות פעילותנו, אירועינו ופרסומינו, וכן פרטים אודות האופן בו הנך משתמש בתכתובותינו.  כמו כן, אנו רשאים לבצע סקרי משתמשים, וכן מחקר וניתוח אודות שימושך במוצרינו ושירותינו, או אודות הענייך שלך בהם.

מידע אחר אשר אנו רשאים לאסוף, אשר אינו מפורט באופן מפורש במסמך זה, אולם שבו נשתמש על פי מדיניות פרטיות זו או כפי שנמסור לך במועד האיסוף.

המידע שאנו אוספים באמצעות מוצרינו: SolarEdge wireless gateway הוא ה-networking hub המחבר בין חומרת SolarEdge (כגון אינוורטרים (inverters), סוללות אחסון ביתיות, אופטימייזרים (optimizers) ואביזרים קשורים) של ה-SolarEdge energy system suite לתוכנת הניטור והניהול שלנו.  לאחר שה-SolarEdge wireless gateway מחובר לאינטרנט, הוא מתחיל לדווח לנו את המידע אודות תפוקת החשמל, צריכת החשמל ומידע האתר, וימשיך לעשות זאת כל עוד הוא מחובר לאינטרנט.

מידע אותו אנו מקבלים מפלטפורמות מדיה חברתית: אנו עשויים להחזיק דפים של SolarEdge בפלטפורמות מדיה חברתית, כגון  Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, YouTube, Instagram ופלטפורמות צד ג' אחרות. כאשר הנך מבקר או מתקשר עם הדפים שלנו באמצעות פלטפורמות כאמור, מדיניות הפרטיות של ספק הפלטפורמה תחול על פעילותך ועל האיסוף, השימוש והעיבוד מצדם של המידע האישי שלך. אתה או הפלטפורמות עשויים לספק לנו מידע באמצעות הפלטפורמה, ואנו נתייחס למידע כאמור בהתאם למדיניות פרטיות זו.

מידע אותו אנו משיגים מצדדים שלישיים אחרים: אנו עשויים לקבל מידע אישי אודותיך ממקורות צד ג'.  לדוגמה, שותף עסקי, כגון מתקין מערכות חשמל סולאריות, צובר שירותי רשת (grid services aggregator) או שירות ציבורי (utility), רשאי למסור את פרטי הקשר ואת המידע האנרגטי שלך לנו אם הבעת עניין בלמידה ספציפית אודות מוצרינו או שירותיו או סוגי השירותים או המוצרים המוצעים על ידנו.  כמו כן, שותף עסקי רשאי למסור מידע פרופיל או מידע רישום במידה שהוא מסייע לך בהגדרת חשבון SolarEdge.  אנו רשאים לקבל את המידע האישי שלך (לרבות הקטגוריות הנזכרות לעיל) מצדדים שלישיים אחרים, כגון שותפי שיווק, מקורות הזמינים לציבור הרחב, לקוחות SolarEdge קיימים וספקי מידע.  במקרים מסוימים, SolarEdge אוספת את המידע האישי שלך מהמתקין שלך, על פי הוראתך. מדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלו חלה על שיתוף המידע על ידם ל-SolarEdge ועל העיבוד על ידם, לפיכך אנו מציעים כי תפנה אל הצדדים השלישיים לצורך קבלת פרטים נוספים.

עוגיות ומידע אחר הנאסף באופן אוטומטי: אנו, נותני השירותים שלנו והשותפים העסקיים שלנו רשאים לרשום אוטומטי מידע אודותיך, אודות המחשב שלך או אודות המכשיר הנייד שלך ואודות פעילות המתרחשת באתר או באמצעותו.  המידע שעשוי להיאסף באופן אוטומטי כולל את סוג מערכת ההפעלה במחשב או במכשיר הנייד שלך וכן מספר גרסה, יצרן ומודל, מזהה מכשיר (כגון Google Advertising ID או Apple IDFA for Advertising), סוג דפדפן, רזולוציית מסך, כתובת IP, אתר האינטרנט בו ביקרת לפני שגלשת לאתר האינטרנט שלנו, מידע מיקום כללי כגון עיר, מדינה או אזור גאוגרפי; וכן מידע אודות שימושך בשירות ופעילותך בו, כגון דפים או מסכים בהם צפית, משך הזמן בו ביקרת בדף או במסך, נתיבי גלישה בין דפים או מסכים, מידע אודות פעילותך בדף או במסך, זמני הגישה ומשך הגישה.  נותני השירותים והשותפים העסקיים שלנו עשויים לאסוף סוג מידע זה במרוצת הזמן ובמגוון אתרי אינטרנט ואפליקציות ניידות של צדדים שלישיים.  אם מדובר בשותף פרסום של SolarEdge אשר אסף את המידע האישי שלך, אזי מדיניות הפרטיות שלו תחול על שימושו במידע האמור.

בעמודי האינטרנט שלנו, מידע זה נאסף תוך שימוש בעוגיות, אחסון אתרים בדפדפן (כידוע גם כ-locally stored objects או "LSOs"), משואות רשת וטכנולוגיות דומות.  גם הודעות הדוא''ל שלנו עשויות לכלול משואות רשת. באפליקציה הניידת שלנו, אנו עשויים לאסוף מידע זה במישרין או באמצעות שימוש בכלי פיתוח תוכנה צד ג' (להלן: "SDKs"). SDKs עשויים לאפשר לצדדים שלישיים לאסוף מידע במישרין מהאפליקציה הניידת שלנו.

מסירת מידע כאמור משתמעת מהשימוש בפרוטוקול תקשורת אינטרנט ו/או מועילה לניהול ואופטימיזציה משופרים של המידע ושל מערכת משלוח הדוא''ל ו/או שירותי פלטפורמת הניטור שלנו.

כיצד מעובד המידע האישי שלך?

המידע האישי שלך מעובד על ידי SolarEdge באופן ידני ו/או תוך שימוש בכלי טכנולוגיית מידע ותקשורת. SolarEdge תעבד מידע כאמור למטרות ספציפיות ואך ורק כאשר ישנו בסיס חוקי לכך, כמפורט במדיניות המידע האישי העדכנית ובחוקי הגנה על מידע.

בייחוד, אנו נעבד את המידע האישי שלך אך ורק כאשר התקיימו הבסיסים החוקיים הבאים, אחד או יותר:

 • נתת מרצונך את הסכמתך המפורשת, המודעת, הברורה והבלתי משתמעת לשני פנים, לעיבוד מידע כאמור;
 • העיבוד נחוץ לצורך הסכם אשר הנך צד לו או על מנת לנקוט בפעולות לבקשתך לפני חתימה על הסכם;
 • ל-SolarEdge יש עניין לגיטימי בעיבוד מידע כאמור;
 • SolarEdge מחויבת על פי דין לעבד את המידע האישי.

הטבלה הבאה מפרטת את המטרות שלשמן SolarEdge מעבדת את המידע האישי שלך ואת הבסיס החוקי לכך.

מטרת העיבוד

בסיס חוקי

על מנת לאפשר למשתמשים להשתמש בכל הפונקציות באתר האינטרנט/באפליקציהביצוע הסכם
על מנת לגשת ולהשתמש בפלטפורמת הניטור שלנוביצוע הסכם
על מנת לבדוק כי האתר/ אפליקציות מתפקדים כהלכהביצוע הסכם
על מנת לוודא אחראיות במקרה של פשעי מחשב המזיקים לאתר/ אפליקציות; איתור, מניעה, צמצום או אימות של פעילות הונאה או פעילות בלתי חוקית בנוגע לשירותים הניתנים על ידי האתר/ אפליקציות; יישום אמצעי אבטחה הנדרשים על פי דיןאינטרס לגיטימי
על מנת להשיב לפניה או לבקשה שנשלחה על ידךעל מנת לנקוט בפעולות לבקשת נושא המידע לפני חתימה על הסכם

שיתוף מידע אישי:

מי הם מקבלי המידע האישי?

המידע האישי שלך עשוי להימסר ל-:

 • חברות קשורות.  אנו רשאים למסור את המידע האישי שלך לחברת האם שלנו, חברות בת וחברות קשורות, למטרות התואמות מדיניות פרטיות זו.
 • נותני שירותים. אנו רשאים למסור את המידע האישי שלך לחברות צד ג' ולאנשים המספקים שירותים מטעמנו או מסייעים לנו להפעיל את עסקינו (כגון שירותי מעבדי תשלומים, תמיכת לקוחות, אירוח, אנליטיקה, משלוח דוא''ל, שיווק, ניהול מאגרי מידע, וכן שירותי הכנת והגשת בקשות להיתרים והנחות).
 • ספקי חשמל צד ג'.  על פי הוראתך, אנו רשאים למסור או להורות לנותני השירותים שלנו למסור את המידע האישי שלך לשותפים שהנם ספקי חשמל צד ג' או לאפשר לשותפים שהנם ספקי חשמל צד ג' לאסוף מידע במישרין באמצעות פלטפורמת הניטור.  לדוגמה, אם תרצה להתקשר עם ספק חשמל צד ג' (כגון חברת שירותים ציבוריים או צובר חשמל) או להגיש בקשה לחברת שירותים ציבוריים או רשות ממשלתית, אנו רשאים למסור את המידע שלך לספק כאמור. מידע זה עשוי לכלול, מבלי לגרוע מכלליות האמור, את שמך, כתובת הדוא''ל, מידע אודות מיקום המערכת, מידע מזהה מד, וכן מידע מונה חשמל צבור.
 • מתקינים ושותפי אנרגיה.  אנו רשאים למסור את המידע שלך למתקינים או לשותפי אנרגיה אחרים לצורך הצגתך בפניהם; ניטור, מימון ומתן שירות למוצר SolarEdge שלך; ו/או למטרות אחרות. האמור עשוי לכלול את שמך ופרטי הקשר שלך, מזהה אתר ייחודי, כתובת IP, רכיבי מערכת ומספרי זיהוי, מידע אודות ייצור ומידע אודות צריכה.  שותפי אנרגיה אחרים עשויים לכלול, לדוגמה, שירותי דיווח אישור אנרגיה מתחדשת סולרית (להלן: "SREC"), בעלים צד ג' אם הנך מממן את המערכת באמצעות שכירות או הסכם רכישת חשמל, או מתחזקי מערכות (system maintainers).
 • מפתחים המשתמשים ב-API שלנו.  אנו רשאים למסור את המידע האישי שלך וכן נתוני ביצועים אודות המערכת שלך למפתחים, באמצעות ה-API שלנו.  שיתוף המידע מבוצע בכפוף להסכמתך בכתב.
 • רשתות מדיה חברתית ומפרסמים. בכפוף להעדפות השיווק שלך, אנו נמסור מידע לרשתות מדיה חברתית, כגון Facebook, ולמפרסמים, לצורך הצגת מודעות מאיתנו אליך על גבי פלטפורמות כאמור.
 • יועצים מקצועיים. אנו רשאים לגלות את המידע האישי שלך ליועצים מקצועיים, כגון עורכי דין, בנקאים, רואי חשבון ומבטחים, במידת הצורך במהלך מתן השירותים המקצועיים על ידם לטובתנו.
 • רשויות ממשלה וגורמים פרטיים.  אנו רשאים למסור את המידע האישי שלך בנוגע להגנה על זכויות, מניעת הונאות ובטיחות, כמתואר לעיל.
 • העברות עסקיות.  אנו רשאים למכור, להעביר או לשתף חלק או את כל עסקינו או נכסינו, לרבות המידע האישי שלך, בנוגע לעסקה מסחרית (או עסקה מסחרית פוטנציאלית) כגון מכירת תחום פעילות תאגידי, מיזוג, איחוד, רכישה, ארגון מחדש או מכירת נכסים או במקרה של פשיטת רגל או פירוק.

מבלי לקבל את הסכמתך, לא נמכור או נמסור באופן אחר את המידע האישי שלך לכל צד ג' למטרות מסחור.

 

העברה בינלאומית של מידע אישי:

אנו רשאים לאחסן ולעבד את המידע האישי שלך בכל מדינה שבה יש לנו מתקנים או שבה התקשרנו מול נותני שירותים, בייחוד באיחוד האירופי או במדינת ישראל (מדינה בעלת רמת אבטחה הולמת, על פי ה-2011/61/EU Commission Decision of 31 January 2011).

שימושך באתר/ באפליקציה/ בפלטפורמת הניטור שלנו, מהווה הסכמתך להעברת המידע האישי שלך למדינות מחוץ למדינת מגוריך, לרבות ארצות הברית, אשר עשויים לחול בהם כללי הגנת מידע שונים מאלו של מדינתך.

על אף שחוקי פרטיות משתנים ממדינה למדינה ומסמכות שיפוט אחת לאחרת, אנו מחויבים להגן על המידע האישי על פי מדיניות פרטיות זו ובהתאם לכללים סבירים בתחום, אף במידה שחלות דרישות חוקיות פחותות יותר במדינה או בסמכות השיפוט אליה מועבר המידע האמור.

בנוגע להעברות מידע ממדינות האזור הכלכלי האירופי למדינות שאינן נחשבות כמציעות רמת הגנת מידע הולמת, אנו מוסיפים סעיפי חוזה סטנדרטיים, כפי שאושרו על ידי הנציבות האירופית.

שמירת מידע:

אנו נחזיק במידע האישי שלך כל עוד הוא נחוץ באופן סביר על מנת:

 • לייסד, לתחזק ולהרחיב את יחסינו, ועל מנת לספק לך שירותים ותמיכה; ו-
 • לציית להתחייבויותינו החוקיות והחוזיות, ליישב מחלוקות ולאכוף הסכמים.

הכל על פי מדיניות שמירת המידע שלנו.

על מנת לקבוע את תקופת השמירה ההולמת למידע אישי, אנו נביא בחשבון את כמות, אופי ורגישות המידע, הסיכון הפוטנציאלי לנזק משימוש או גילוי בלתי מורשים של מידע כאמור, המטרות שלשמן הוא מעובד והדרישות המשפטיות החלות.

אם הנך לקוח - מתקין או בעל מערכת - אנו נשמור את המידע האישי שלך כל עוד חשבונך פעיל או כפי שיידרש על מנת לספק לך שירותים עבור האתרים שנוצרו. אם ברצונך לבטל את חשבונך, פנה אלינו לכתובת support@solaredge.com. אם ברצונך שנפסיק להשתמש במידע שלך על מנת לספק לך שירותים, פנה אלינו לכתובת DPO@solaredge.com.

זכויותיך:

על פי ה-GDPR ותקנות פרטיות אחרות, יש לך זכויות מסוימות בנוגע למידע אישי, אשר ייתכן כי תרצה לממש.  זכויות אלו כוללות - במידה שהנן חלות עליך - כדלהלן:

 • הזכות לקבל גישה למידע האישי שלך המוחזק אצלנו ולבקש את תיקונו או מחיקתו, או הגבלת עיבוד או, במידת הצורך, הזכות להתנגד לעיבוד, לרבות הזכות להורות לנו לא "למכור" או "למסור" את המידע האישי שלך, או הזכות לניידות מידע.
 • אם העיבוד נעשה על סמך הסכמתך, תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת, מבלי שתהיה לכך השפעה על חוקיות העיבוד על בסיס ההסכמה טרם ביטולה.
 • אם הנך יחיד המוגן על פי ה-GDPR, הנך רשאי גם להגיש תלונה לרשות המפקחת הרלבנטית באזור הכלכלי האירופי או בבריטניה, לפי המקרה.
 • בכל בקשה בנוגע לעיבוד המידע האישי שלך, הנך מוזמן לפנות למחלקת הפרטיות שלנו בכתובת DPO@solaredge.com

לתשומת לבך- במידה שתבקש מאיתנו לממש את זכויותיך על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הדין החל, אנו עשויים להורות לך כיצד למלא את בקשתך או לדרושת מידע ומסמכים נוספים, לרבות מידע אישי ותעודות מסוימות, על מנת לטפל בבקשתך כראוי.

אנו נמלא את בקשתך אך ורק אם מסרת לנו מידע מספק, המאפשר לנו לאמת כי הנך האדם שאודותיו אספנו את המידע האישי באופן סביר.

ילדים וקטינים:

שירותינו לא נועדו עבור ילדים מתחת לגיל 18: איננו אוספים ביודעין מידע אישי מילדים ומקטינים, ואין ברצוננו לעשות כן.  אם ייוודע לנו כי אדם מתחת לגיל 18 שנים משתמש באתר/ באפליקציה, אנו ננסה לאסור ולחסום שימוש כאמור, ונעשה ככל יכולתנו למחוק באופן מיידי כל מידע אישי המאוחסן אצלנו אודות ילד או קטין כאמור. אם הנך סבור כי מידע כאמור עשוי להיות בידינו, נא פנה אלינו באמצעות הדוא''ל לכתובת DPO@solaredge.com.

DPO:

SolarEdge מינתה את סמנכ"ל ניהול הסיכונים והביקורת זיו עירון כקצין הגנת מידע לצורך ניטור וייעוץ בנוגע לציות פרטיות מתמשך ועל מנת לשמש כאיש הקשר בענייני פרטיות עבור נושאי מידע ורשויות מפקחות. ניתן לפנות אל ה-DPO שלנו בכתובת DPO@solaredge.com

אבטחת מידע:

אנו נוקטים בפעולות סבירות על מנת להגן על המידע האישי שלך מפני אובדן, שימוש לרעה, גישה בלתי מורשית, גילוי, שינוי או השמדה. עם זאת, אף מערכת אבטחה אינה בלתי ניתנת לחדירה, ואיננו יכולים לערוב לאבטחת המידע האישי שלך.

כיצד ליצור עמנו קשר:

אם יש לך כל הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות או לנהלי הפרטיות, אם יש לך כל שאלות בנוגע למידע האישי שלך המוחזק על ידינו, או אם ברצונך להתלונן בנוגע לאופן בו אנו מעבדים את המידע האישי שלך, ניתן לפנות אלינו ב-:

משרדנו הראשי נמצא במדינת ישראל, המדע 1, הרצליה 4673335.

קצין הגנת המידע שלנו, מר צבי עירון, זמין בכתובת הדוא''ל DPO@solaredge.com

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת, על מנת שתשקף שינויים בנהלינו. המדיניות המתוקנת תכנס לתוקף נכון למועד פרסומה.

המשך שימושך בשירותים לאחר ביצוע השינויים יהווה הסכמתך.